بلدرچین پرنده ای پر جنب وجوش است به همین دلیل دارای گوشتی لذیذ وخوشمزه میباشدو به دلیل بلوغ زودرس سرمایه را زودتر بر می گرداند وبرای پرورش مقدوم به صرفه است وسرمایه ی زیادی را نمیخواهد .تغذیه:دانه هاوسبزدانه هاوحشرات کوچک.سن بلوغ حدود یک ماهگی.تولید مثل: در شرایط در تمام فصول سال.درسال حدود200-250تخم میگذارد.مدت جوجه درآوری16-17روز.قیمت:هرعددبالغ1750تومان.جوجه370تومان (بالای 1000عدد)