مکان نگهداری:بستر توری 2-4مترمربع.تغذیه:کنسانتره ودانه ها.سن بلوغ6ماهگی.تولیدمثل:از اواسط اسفند تااواخرتیر(درشرایط مناسب)ودرحدود60-100تخم می گذارد.مدت جوجه درآوری 22-25روز.

قیمت:جفت100000تومان