این حیوان دارای گوشتی لذیذ ومقوی می باشد.وبه صورت طبیعی می توان آنها را به صورت گروهی در دامنه ها یا نزدیکی کشتزارها یافت.مکان نگهداری بستر توری و تمیزیک مترمربع.تغذیه:کنسانتره وگیاهان تازه.سن بلوغ 5ماهگی.تولید مثل:درطبیعت حدود 7-15تخم می گذارد وروی آنها میخوابد اما بصورت پرورشی در شرایط مناسب درتمام سال تخم میگذاردحدود150-200تخم درسال.قیمت:هرعدد بالغ12000تومان .تخم نطفه دار هر عدد 1200 تومان(بالای 100تا)