لاری ضمانتی برای گرو بندی. قیمت:مرغ هر عدد120000 تومان.خروس هر عدد200000تومان.