پرندگانی زیباند که خروس ها دو تاج مثل هم کنار یکدیگر دارند که از هم مجازاند و مرغها حدود 350-450گرم وخروس ها 500-550گرم میباشند.قیمت جفت170000تومان