این پرنده از خانواده طوطی سانان است. از بین طوطی سانان کاسکو بهترین نژاد برای سخن گفتن میباشد.حتی با اموزش پیی درپی گاه بیش از 200کلمه صحبت میکندودیگر خصوصیات آن این است که در سخن گفتن مانند صدای کسی که به او آموزش داده صحبت میکند که گاهی نمی توان تشخیص داد که واقعا کاسکو است یا ... .در بین طوطی ساناAdd Imageن فقط کاسکو است که عقل دارد ودرک میکند(درحد بچه4 ساله)به همین دلیل انسان به زودی به آن انس میگیردو او در خانه جای میگیرد.قیمت: 420000تومان